การประชุมการขยายผลการดำเนินงานร่วมกันทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12(5)/2566เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมขยายผลการดำเนินงานทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม* ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11(4)/2566เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
  2. วาระสืบเนื่อง เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานของแต่ละคณะ พร้อมรับข้อเสนอแนะต่อแนวทางดำเนินงาน
  3. วาระพิจารณา เรื่อง กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

ทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม :
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณะทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะทำงาน และฝ่ายเลขา
ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม

การประชุมการขยายผลการดำเนินงานร่วมกันทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12(5)/2566 (18 เม.ย. 66)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *