ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้ (Infographic)

ระบบการประเมินออนไลน์

ระบบจะจัดส่งผลการประเมินไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ระบุในแบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

  1. ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุง
  2. ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50-69 หมายถึง พอใช้
  3. ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 หมายถึง ดี
  4. ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก