ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ประเภทกลุ่มเยาวชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นกิจกรรมและผลงานในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยได้รับรางวัลจากผลงานที่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปี ซ้อน ประจำปี 2562-2564 ภายใต้โครงการ Green & Clean University และยังทำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมถึงโครงการอื่นๆ เช่น กิจกรรมการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อยืดอายุการกำจัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับชุมชน ซึ่งจะมีพิธีการรับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566  จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
เพิ่มเติม https://www.dusit.ac.th/home/2023/1097313.html

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *