ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมขยายผลการดำเนินงานทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(4)/2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 4

การประชุมขยายผลการดำเนินงานร่วมกันของทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(4)/2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *