นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตร วทบ. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ชื่อ ผลงาน “เผา = ฝุ่น” และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ชื่อ “ทิ้งถูกแยกได้ใช้ซ้ำ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *