การประชุมการขยายผลการดำเนินงานร่วมกันทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12(5)/2566 (18 เม.ย. 66)

การประชุมการขยายผลการดำเนินงานร่วมกันทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12(5)/2566 (18 เม.ย. 66)

การประชุมการขยายผลการดำเนินงานร่วมกันทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12(5)/2566เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมขยายผลการดำเนินงานทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม* ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ ทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม :ประธานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะทำงานผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะทำงาน และฝ่ายเลขาผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม