ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ประเภทกลุ่มเยาวชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นกิจกรรมและผลงานในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยได้รับรางวัลจากผลงานที่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 3 ปี ซ้อน ประจำปี 2562-2564 ภายใต้โครงการ Green & Clean