ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกชั้นปี สมัครเป็นสมาชิกชมรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเป็น Green & Clean University อย่างยั่งยืน

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกชั้นปี สมัครเป็นสมาชิกชมรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเป็น Green & Clean University อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *